علوم پنجم ابتدایی 1ـ تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟ الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119 2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟ الف ـ 2 اتم                 ب ـ 1 اتم                 ج ـ 1 یا چند اتم               د ـ 2 یا چند اتم 4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟ الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد 5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟ الف ـ رنگ                       ب ـ بو                          ج ـ مولکول                      د ـ مزه 6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟ الف ـ قند                       ب ـ جیوه                        ج ـ آهن                         د ـ زغال 7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟ الف ـ ترکیب                     ب ـ عنصر                     ج ـ مخلوط                   د ـ محلول 8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟ الف ـ آب                      ب ـ اکسید جیوه                    ج ـ کربن                    د ـ نمک 9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا : الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است .                                      ب ـ مولکول ها بسیار ریزند . ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است .                                                         د ـ هر سه مورد 10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟ الف ـ قطره ی آب             ب ـ اتم آب                ج ـ مولکول آب               د ـ بخار آب 11ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟ الف ـ 2 اتم                    ب ـ 4 اتم                         ج ـ 6 اتم                      د ـ 8 اتم 12ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟ الف ـ آلومینیوم                  ب ـ گاز کربنیک               ج ـ هوا                  د ـ بخار جیوه 13ـ نشاسته و گوگرد : الف ـ هر دو ساده اند .                                                                 ب ـ هر دو ترکیبند . ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است .                           د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است . 14ـ در ده مولکول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟ الف ـ 20                    ب ـ 10                        ج ـ 30                      د ـ اتم های زیاد 15ـ یک مولکول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟ الف ـ 2 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن                             ب ـ 1 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن   ج ـ 3 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن                                 د ـ 2 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن 16ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟ الف ـ ویروس                   ب ـ مولکول                     ج ـ عنصر                       د ـ اتم 17ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟ الف ـ آهن                       ب ـ هوا                         ج ـ کاغذ                      د ـ پارچه 18ـ آهن ، چه نوع مادّه ای است ؟ الف ـ ترکیب                   ب ـ مخلوط                      ج ـ عنصر                    د ـ محلول 19ـ کدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟ الف ـ طلا ، آب ، آهن                                                           ب ـ آهن ، اکسیژن ، نمک ج ـ آهن ، هیدروژن ، طلا                                                          د ـ آب ، آهن ، اکسیژن 20ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟ الف ـ چوب                   ب ـ آب                          ج ـ آهن                      د ـ اکسیژن 21ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟ الف ـ قند                       ب ـ آب                           ج ـ شکر                          د ـ یخ 22ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟ الف ـ حجم                 ب ـ وزن                  ج ـ خاصیّت مولکول ها                 د ـ رنگ 23ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟ الف ـ بوی خوش عطر                                                      ب ـ ترکیب مولکول های عطر ج ـ جنبش مولکول های عطر                                                د ـ ربایش مولکول های عطر 24ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟ الف ـ روغن                      ب ـ یخ                        ج ـ هوا                         د ـ گلاب 25ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟ الف ـ گازها                  ب ـ مایعات                   ج ـ جامدات               د ـ تفاوتی ندارد 26ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟ الف ـ میخ                       ب ـ آب                           ج ـ نفت                      د ـ پارچه 27ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟ الف ـ رنگ                      ب ـ مزه                           ج ـ بو                           د ـ اسم 28ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟ الف ـ پنبه                        ب ـ آهن                          ج ـ هوا                         د ـ آب 29ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟   الف ـ اکسیژن                  ب ـ آب                   ج ـ یخ                    د ـ دی اکسید کربن 30ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟ الف ـ چوب                    ب ـ آهن                       ج ـ اکسیژن                      د ـ کاغذ 31ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟ الف ـ آهن                      ب ـ آبلیمو                     ج ـ اکسیژن                     د ـ چوب 32ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟ الف ـ طلا و اکسید آهن         ب ـ آهن و قند           ج ـ نمک و شکر         د ـ جیوه و نمک 33ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده است ؟ الف ـ اکسیدآهن                 ب ـ نمک                     ج ـ اکسیژن                      د ـ نفت 34ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟ الف ـ اکسیژن                     ب ـ آهن                     ب ـ مس                        ج ـ نمک 35ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟ الف ـ نمک                    ب ـ آهن                          ج ـ شکر                         د ـ نفت 36ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟ الف ـ آهن                        ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                     د ـ کاغذ 37ـ در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد ؟ الف ـ جامدها                   ب ـ مایع ها                    ج ـ گازها                  د ـ هیچ کدام 38ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است . الف ـ اکسیژن و ئیدروژن                                                              ب ـ اکسیژن و کربن  ج ـ هیدروژن و نیتروژن                                                                 د ـ نیتروژن و کربن 39ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟ الف ـ مس و شکر        ب ـ آلومینیوم و شیشه        ج ـ مس و آلومینیوم         د ـ آهن و نمک 40ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟ الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت  41ـ اتم های سازنده ی کدام دسته از موادّ زیر ، یکسان می باشند ؟ الف ـ آب و آهن            ب ـ نمک و طلا              ج ـ طلا و آب           د ـ آهن و اکسیژن 42ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟ الف ـ نمک                      ب ـ طلا                          ج ـ آب                          د ـ هوا 43ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟ الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن                                                      ب ـ مس ، روی ، نشاسته ج ـ یخ ، آهن ، قند                                                              د ـ شکر ، بخار آب ، الکل   44ـ کدام دسته از موادّ زیر ، دارای اتم های یکسان می باشند ؟ الف ـ مس و ئیدروژن        ب ـ نمک و الکل        ج ـ جیوه و نشاسته         د ـ اکسیژن و آب 45ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟ الف ـ آهن                      ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                         د ـ طلا  46ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟ الف ـ محلول                    ب ـ عنصر                     ج ـ ترکیب                    د ـ مخلوط 47ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟ الف ـ آب                        ب ـ نمک                          ج ـ آهن                      د ـ نفت 48ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟ الف ـ آب و طلا          ب ـ زنگ آهن و قند          ج ـ آهن و نمک          د ـ اکسیژن و آهن 49ـ کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است ؟ الف ـ طلا و اکسیژن        ب ـ بخار آب و آهن        ج ـ نمک و ئیدروژن       د ـ کربن و آب 50ـ کدام دسته از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟ الف ـ نمک و طلا            ب ـ نمک و نفت             ج ـ طلا و آهن             د ـ آهن و نفت 51ـ کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته است ؟ الف ـ نمک                     ب ـ شیشه                    ج ـ آلومینیوم                       د ـ شکر 52ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟ الف ـ 20 مولکول             ب ـ 10 مولکول            ج ـ 5 مولکول              د ـ 15 مولکول 53ـ تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟ الف ـ جنبش و کشش مولکول ها                                                           ب ـ نوع اتم ها ج ـ تعداد اتم ها                                                        د ـ طریقه ی به هم چسبیدن اتم ها 54ـ فاصله ی بین مولکول ها در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟ الف ـ بخار آب                     ب ـ آب                        ج ـ یخ                       د ـ جیوه 55ـ اگر بتوانیم مادّه ای را تجزیه کنیم ، آن مادّه ............... است . الف ـ ترکیب                 ب ـ عنصر                 ج ـ عنصر و ترکیب                د ـ مخلوط 56ـ مواد به عنصر ، مخلوط و ............ تقسیم می شوند . الف ـ ترکیب               ب ـ محلول                ج ـ مولکول              د ـ مولکول چند اتمی   57) ربایش مولکولی در کدام یک  موارد زیر کمتر است؟ الف)اکسیژن      ب)میخ         ج)شربت            د)گلاب 58) شکل قرار گرفتن مولکولها در کدام یک از موارد به صورت زیر می باشد ؟ الف)سنگ          ب)آب         ج)شکر                  د)بخار آب 59) جنبش مولکولی در کدام یک از مواد زیر بیشتر است ؟ الف)روغن            ب)آب          ج)آهن            د)اکسیژن 60) ربایش مولکولی در کدام یک از مواد زیر کمتر است ؟ الف)قند   ب)آب    ج)شکر        د)یخ 61) از کدام خاصیّت زیر برای شناسایی یک ماده استفاده می شود ؟ الف )حجم        ب)وزن         ج)خاصیّت مولکول ها          د)رنگ 62)  فاصله ی بین مولکول ها در کدام یک از مواد زیر بیشتر است ؟ الف )روغن               ب)یخ          ج)هوا          د)گلاب 63)کدام یک از مواد زیر شکل وحجم ثابت دارند؟ الف )آب        ب)یخ        ج)بخار آب         د)هیدروژن 64)ربایش مولکولی در کدام یک از اجسام زیر بیشتر است ؟ الف)میخ           ب)هوا               ج)نفت         د)پارچه 65)کدام یک از موارد زر جزء خاصیّت ماده نیست ؟ الف )رنگ         ب)مزه          ج)بو                د)اسم 66)ربایش مولکولی  در کدام یک از مواد زیر کمتر است ؟ الف) پنبه          ب)آهن               ج) هیدروژن            د)آب 67)چه چیزی باعث می شود که بوی عطر راحس کنیم ؟ الف)بوی خوش عطر      ب)ترکیب مولکول های عطر         ج)جنبش مولکول های عطر       د)ربایش مولکول های عطر 68)جنبش مولکولی شیر از کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟ الف)اکسیژن          ب)آب             ج)یخ            د)هوا 69)ربایش مولکولی نفت، از کدام یک از مواد زیر بیشتر است ؟ الف )چوب            ب)آهن          ج)اکسیژن                  د)کاغذ 70)مولکول های کدام یک از مواد زیر مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند؟ الف ) جامد ها        ب)مایع ها               ج)گازها                د)همه موارد 71) کدام یک از مواد زیرعنصر است ؟ الف)آهن              ب)نمک            ج)اکسید آهن               د )شیشه 72)کدام یک از مواد زیر ترکیب است ؟ الف)آهن            ب)آلومینیم           ج)شیشه                    د)طلا 73)کدام یک از موارد زیر ترکیب است ؟ الف)طلا و اکسید آهن           ب) آهن و قند              ج) نمک و شکر            د)جیوه و نمک 74)کدام یک از مواد زیر عنصر است ؟ الف)اکسید آهن           ب) آب                      ج) اکسیژن                د)نفت 75)کدام یک از مواد زیر ترکیب است ؟ الف) اکسیژن            ب)آهن               ج)مس           د) نمک 76)کدام یک از مواد زیر فقط ازیک نوع اتم ساخته شده و عنصر است ؟ الف)نمک             ب )آهن           ج )شکر             د )نفت 77) مولکولهای کدام یک از مواد زیر پیوسته درحال ترکیب است ؟ الف)آهن             ب)آب               ج)گاز             د )هر سه مورد 78)در بین مولکول های کدام حا لت ماده تقریبا نیروی ربایشی وجود ندارد ؟ الف) جامد ها          ب)مایع ها          ج)گازه               ا د)هیچ کدام 79)کدام گروه از مواد زیر عنصرهستند  ؟ الف )مس و شکر ب)آلومینیم و شیشه ج)مس و آلومینیم  د)آهن و نمک 80)کدام گروه از موارد زیر ترکیب است ؟ الف)آهن و آب          ب)هیدروژن و نفت              ج)مس و اکسیژن                د)شکرو نفت 81)کدام یک از شکل های زیر مخلوط ترکیب و عنصر می باشد؟ 82) اتم های سازنده ی کدام دسته از مواد زیر یکسان می باشند ؟ الف )آب و آهن           ب)نمک و طلا              ج)طلا و آب                د )آهن و اکسیژن 83)مولکول کدام دسته از مواد زیر از دو یا چند اتم ساخته شده است ؟ الف )مس و هیدروژن                ب)نمک و شیشه                  ج)جیوه و نشاسته               د)اکسیژن و آب 84)کدام یک از مواد زیر ترکیب است ؟ الف)آهن           ب )آب                  ج)اکسیژن                      د)طلا 85)کم یک از موارد زیر نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است؟ الف )طلا و هیدروژن                 ب)بخار آب و آهن                 ج)نمک و هیدروژن             د)کربن و آب      86)  در کدام گزینه هردوعنصرمی باشد ؟ الف) آهن، نمک     ۝    ب) اکسیژن، طلا ۝   ج) نفت، آهن   ۝          د) آب، مس ۝               87)   کدام ماشین از همه پیچیده تر است؟ الف) اهرم         ۝      ب) دوچرخه  ۝        ج) فرغون  ۝              د) میخ کش  ۝               88)  از کدام جاندار زیر فسیل بهتری تشکیل می شود ؟ الف)  ماهی ۝        ب)   کرم خاکی ۝            ج) پروانه ۝                 د) زنبور  ۝               89)  کدام یک از تغییرات زیرشیمیایی می باشد؟ الف)  تبخیر آب    ۝        ب)بریدن کاغذ ۝         ج) شکستن شیشه ۝          د) گوارش غذا۝               90)  در خرابی های حاصل از زمین لرزه کدام عامل دخالت کمتری دارد؟ الف:استحکام زمین ۝   ب:شدت زمین لرزه  ۝ ج: استحکام ساختمان  ۝ د: زمان وقوع زلزله ۝           91)  عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟ الف: حصبه ، وبا ، آبله ۝ ب: کزاز ، سل ، وبا ۝ ج: سل ، آبله ، سرخک ۝ د: کزاز ، سرخک ، آبله ۝   92)    مولكول ها از ذرات كوچك تري به نام .................ساخته شده اند . 93)  در بین مولکولهای ................. تقربیا نیروی ربایشی وجود ندارد.  94)  به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند ....................می گویند.     95)              قارچ ها چون ........................ ندارند نمی توانند غذا سازی کنند.  96)  کار مبارزه با میکروب ها در داخل بدن به عهده ی .................... است.       97)  زندگی بر روی خشکی ها با پیدا شدن ...................آغاز شد.   98)  چرا یک میخ آهنی درهوای مرطوب زنگ می زند؟ 99)  چرامولکولهای آهن در هوا پراکنده نمی شوند؟ 100)                      برای آن که جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟(دو مورد) 101)                      فسیل(سنگواره)را تعریف کنید. 102)                      اهرم چیست؟ 103)                      خاک چگونه تشکیل می شود . ( 2مورد ) 104)                      مردمک چشم درروشنایی وتاریکی چه تغییری می کند؟ 105)                      دومورد ازفایده های جلبک ها رابنویسد. 106)                      راههای مبارزه بدن در برابر میکروب ها را بنویسید. (سه مورد) 107)                      برای مراقبت ازچشم هاچه نکاتی راباید,رعایت کنیم؟(دومورد) 108)                      محیط زیست راتعریف کنید. 109)                      دوعاملی که باعث تغییر درتعدادافراد هرجمعیٌت می شود رانام ببرید. 110)                      آنتی بیوتیک به چه داروهایی گفته می شود؟   111)                       كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟  الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند  ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.  ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند   د : الف و ج    .   112)                        اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟ الف: شيميايي    ب: فيزيكي   ج: فيزيكي و بعد شيميايي   د: شيميايي و بعد فيزيكي 113)                        در كدام يك از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟  الف: يخچال   ب: ضبط صوت   ج: راديو   د:جارو برقي 114)                        مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟  الف: ارتفاع تكيه گاه   ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه    ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه   د: جرم جسم 115)                        جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟  الف:نيكل و سنگ -آهن   ب: سنگ-  آهن ونيكل    ج: نيكل -  سنگ   د: آهن و نيكل - سنگ 116)                       كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟  الف: باكتري   ب: قارچ   ج: جلبك   د: مخمرها 117)                       در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟  الف:استحكام زمين   ب:شدت زمين لرزه     ج: استحكام ساختمان   د: زمان وقوع زلزله 118)                        اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟   الف: توليد دارو و مواد براي انسان    ب: بيماري زايي در جانوران  ج: تجزيه و پوسيدگي مواد   د: بيماري زايي در گياهان 119)                       آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟ الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.     ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند. ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.     د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند. 120)                        کدام عبارت غلط است؟ الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است. ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است. ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند. د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.   121)                       مولکول هاي کدام ماده مانند دانه هاي زنجير به هم متصل هستند؟ نمک         سرکه         شکر          اکسيژن   122)                       کداميک ازمواد زير عنصر است ؟ طلا      نمک     هوا     آب   123)                       کدام يک از مواد زير يک تغيير شيميايي است ؟ ذوب    انجماد     سوختن     تبخير 124)                        هنگام بريدن نان کدام خاصيت آن تغيير مي کند؟                   مزه      رنگ         اندازه      جنس 125)                       کدام چشمه ي نور با بقيه فرق دارد ؟              چراغ قوه        چراغ روغني          لامپ          ستاره   126)                       کدام وسيله انرژي الکتريکي را به انرژي حرکتي تبديل مي کند ؟ راديو       بخاري برقي               پنکه         تلويزيون 127)                       در کجا سنگواره ي بهتري تشکيل مي شود؟ بيابان       جنگل        دريا         کوهستان 128)                       مهمترين   عامل خرد شدن سنگ ها چيست ؟ ترکيبات اکسيژن            گازهاي سمي             آهک           سرما وگرما     129)                       جاهاي خالي را با کلمات مناسب کامل کنيد .    بارش باران يک تغيير .........................است .   هرچه جسم به تکيه گاه نزديکتر باشد به نيروي .......................احتياج داريم .   جدا کردن رنگ هاي مختلف نور از همديگر را ........................مي گويند .     زمين شناسان با مطاله ي ..........اطلاعاتي درباره ي آب و هوا ي گذشته ي زمين به دست مي آورند.    زندگي بر روي خشکي ها با پيدا شدن ..................آغاز شد .    اهميت خاک رو در کشاورزي به علت داشتن ...................است .   به سوالات زير با دقت پاسخ دهيد .   130)                       يک مولکول آب از چه اتم هايي درست شده است .مدل مولکولي آب را رسم کنيد .   131)                       چرا دو چرخه يک ماشين پيچيده است . 132)                       سه قسمت اصلي اهرم را رو شکل نشان دهيد .(معلم بايد شکل قيچي رسم کند ) 133)                       کانون عدسي را تعريف کنيد . 134)                       طرز تشکيل خاک را بنويسيد . 135)                       رنگين کمان چگونه بوجود مي آيد . 136)                       چرا خاک مزرعه از خاک کناره ي جاده وبيابان بهتر است ؟ 137)                       علي در يک گردش علمي يک فسيل صدفي پيدا کرده است او چه اطلاعاتي  درباره ي گذشته ي آن محل  مي تواند به دوستان بدهد . 138)                       يک آزمايش بنويسيد که نشان دهد مولکول ها پيوسته در حال حرکت هستند .                 تاریخ ومدنی پنجم ابتدایی 1)      هنگام ظهور اسلام بیشتر مردم عربستان ............... بودند . الف ) شهرنشین     ب) صحرانشین         ج) یکجانشین   2)      نام پدر ، پدربزرگ ، عمو و پسرعموی پیامبر را به ترتیب نام ببرید . الف) عبدالله ، علی ، عبدالمطلب ، ابوطالب                         ب) عبدالله ، عبدالمطلب ، ابوطالب ، علی ج) ابوطالب ، عبدالمطلب ، علی ، عبدالله                             د) عبدالله ، عبدالمطلب ، عبدالله ، عباس   3)      مهم ترین شهر عربستان ومهمترین قبیله در زمان پیامبر (ص) چه نام داشت ؟ الف ) مدینه – قریش       ب) مکه ، خوارج       ج) یثرب ، قریش     د) مکه ،قریش   4)      نخستین کسانی که به دین اسلام روی آوردند چه کسانی بودند؟ الف) حضرت علی (ع) – حضرت ابوطالب (ع)             ب) حضرت عبدالمطلب (ع)   - حضرت عبدالله ج) حضرت خدیجه (س) – حضرت ابوطالب (ع)              ج) حضرت علی (ع)  - حضرت خدیجه (س)   5)      سرپرست مسلمانان در هجرت به حبشه چه کسی بود؟ الف) جعفربن ابیطالب         ب) علی بن ابیطالب          ج) عبدالله بن عبدالمطلب       د) حضرت عبدالله (ع)   6)      پیامبر (ص) پس از شنیدن نقشه ی قتل به کدام شهر هجرت کردند وچه کسی در بستر ایشان خوابید؟ الف ) مکه – جعفربن ابیطالب           ب) مدینه – حضرت ابوطالب (ع) ب) مکه – حضرت علی (ع)             د) مدینه – حضرت علی (ع)   7)      سردسته ی مخالفان پیامبر (ص) چه کسی بود؟ الف ) ابوجهل         ب) ابوبکر       ج) عمر         د) ابوسفیان   8)      نماینده ی سپاه اسلام و سپاه معاویه به ترتیب چه کسانی بودند؟ الف ) عمروعاص – ابوموسی اشعری            ب) خوارج  - ابن ملجم    ج) ابن ملجم – عمروعاص                       د) ابوموسی اشعری  - عمروعاص   9)      جنگ امام علی (ع) و خوارج چه نام دارد؟ الف) بدر            ب) نهروان            ج) صفین   10)  کدام کتاب حاوی سخنان حضرت علی (ع) است ؟ الف ) نهج الفصاحه      ب) صحیفه ی سجادیه       ج) نهج البلاغه            د) مفاتیح الجنان   11)  محل شهادت و آرامگاه حضرت علی ( ع) به ترتیب کدام است ؟ الف ) کوفه – مدینه     ب) کربلا – مکه      ج) کوفه – نجف            د) مدینه  - نجف     12)  مبدأ تاریخ مسلمانان چیست ؟ 13)  مهمترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟ 14)  مهمترین جنگ هایی که پیامبر در آنها شرکت کردند را نام ببرید. 15)  فتح مکّه چگونه صورت گرفت ؟ 16)  وقتی کافرا ن موفق به بازگرداندن مسلمانان از حبشه نشدند دست به چه کاری زدند ؟ 17)  چه چیزی باعث شد کافران اجازه دهند پیامبر ویارانش از آن درّه به مکّه بازگردند ؟ 18)  خلفای بعداز پیامبر را به ترتیب نام ببرید ؟ 19)  حضرت علی ( ع) پس از اینکه مسلمانان به جای ایشان ابوبکر را به خلافت برگزیدند چه کردند؟ 20)  عاقبت جنگ حضرت علی (ع) ومعاویه چه شد؟ 21)  علت ترس کافران و ثروتمندان از گسترش اسلام چه بود؟ 22)  علت اهمیت شهر مکه چه بود ؟ 23)  بزرگترین خدمت حضرت خدیجه (س) چه بود؟ 24)  بعثت یعنی چه ؟ 25)  حضرت محمد (ص) پیش از پیامبری  در کدام مکان مشغول راز ونیاز می  شدند؟ 26)  همسر مهربان و فداکار پیامبر چه نام داشت ؟ 27)  علت شهرت حضرت محمد (ص) چه بود؟ 28)  پس از عبدالمطلب ....................سرپرستی پیامبر را به عهده گرفت . 29)  محل تولد حضرت محمد (ص)  ................است . 30)  معروف ترین قبیله ی عرب قبیله ی ............... نام داشت . 31)  نام پدر حضرت محمد (ص) چیست ؟  عبدالله(ع)                     ابوطالب (ع)    عبدالمطلب (ع) 32)  مهم ترین شهر عربستان ................... بود . 33)  چه کسی پیامبر را با خود به سفر تجاری می برد ؟ 34)  در زمان پیامبر چه کسانی بر ایران حکومت می کردند؟ بنی عباس       بنی امیه        ساسانیان 35)  علت نامگذاری پیامبر به محمد امین چه بود ؟ 36)  لقب چه کسی محمد امین است ؟  حضرت علی (ع)       حضرت محمد (ص)        حضرت عبدالله (ع) 37)  حضرت محمد (ص) ابتدا مأموریت خودرا به صورت ................... آغاز کردند . 38)  چرا کافران به مبارزه با پیامبرپرداختند؟ 39)  مشرکان درابتدا برای باز داشتن پیامبر از راه خدا دست به چه اقدامی زدند؟ 40)  به چه دلیل مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند؟ 41)  در عهدنامه ی کافران قریش چه مواردی ذکر شده بود؟ 42)  چه چیزی باعث شد مسلمانان به دره های اطراف مکه بروند ؟ 43)  به چه طریق پیامبر توانست مردم مدینه را به اسلام دعوت کنند ؟ 44)  بهترین فرصت پیامبر در دعوت مردم به اسلام چه زمانی بود؟ 45)  پیامبر (ص)پس از اطلاع از نقشه ی قتل بت پرستان به کجا هجرت کردند؟ 46)  برخورد مردم مدینه با پیامبر هنگام ورود ایشان به شهرشان چگونه بود ؟ 47)  هجرت پیامبر از مکه به مدینه   را  .........................  مسلمانان قرار داده اند . 48)  جهاد را تعریف کنید . 49)  علت جنگ های پیامبر چه بود ؟ 50)  پیامبر (ص) برای پادشاهان کشورهای ............... ، .......................و ................. نامه نوشتند . 51)  پادشاه ایران در زمان پبامیر (ص) چه کسی بود ؟ 52)  پس از اطلاع پیامبر از پاره شدن نامه توسط پادشاه ایران چه فرمودند؟ 53)  پیامبر (ص) در کدام شهر رحلت کردند؟ نمونه هایی از زندگانی ایشان را شرح دهید . 54)  آرامگاه پیامبر در شهر................ درعربستان است . 55)  حضرت محمد (ص) در کدام مکان حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کردند؟ 56)  پس از رحلت پیامبرچه کسی به خلافت رسید ؟ الف )ابوبکر                      ب) عمر                  ج) عثمان 57)  بیعت را تعریف کنید؟ 58)  با کسی پیمان بستن برای اطاعت از دستورات او چه نام دارد ؟ الف) بعثت              ب) بیعت                  ج) خلافت 59)  چرا حضرت علی (ع) پس از خلافت ابوبکر سکوت اختیار کردند؟ 60)  علت قتل عثمان چه بود؟ 61)  مرکز خلافت حضرت علی (ع) کجا بود؟ الف) مدینه   ب) کوفه     ج) کربلا     د) نجف 62)  باشروع خلافت امام علی (ع) علت شکستن بیعت توسط برخی با  ایشان  چه بود؟ الف) اجرای عدالت و کوتاه کردن دست ستمگران از بیت المال ب) مخالفت با معاویه ج) جنگ با خوارج د) زندگی ساده ی ایشان 63)  معاویه پس چه کسی بود ؟ وکدام حکومت را تأسیس کرد؟ 64)  در زمان امام علی (ع) حاکم شام چه کسی بود ؟ 65)  معاویه حاکم چه شهری بود؟ 66)  عمروعاص چگونه فردی بود ؟ الف) ساده لوح      ب) نادان و بی رحم       ج) فاسد و حیله گر      67)  کدام سرزمین با امام علی (ع) بیعت نکردند؟ 68)  چه کسی نماینده ی سپاه امام علی (ع) را فریب داد؟ الف) ابومسلم      ب) ابوموسی        ج) عمروعاص      د) معاویه 69)  علت جنگ معاویه با حضرت علی (ع) چه بود؟ 70)  خوارج در زمان کدام امام بودند؟ الف) امام علی (ع)      ب) امام حسن (ع)      ج) امام حسین (ع)     د) امام موسی کاظم (ع) 71)  عمروعاص چه کسی بود؟   مشاور معاویه          مشاور ابوبکر             سرپرست خوارج 72)  نیرنگ عمروعاص در جنگ با حضرت علی (ع) چه بود؟ 73)  جنگ امام علی (ع) و خوارج چه نام داشت ؟ الف) احد     ب) بدر    ج) نهروان      د) خندق 74)  در مذاکره عمروعاص چه پیشنهادی به ابوموسی اشعری داد؟ 75)  امام علی (ع) توسط چه کسی به شهادت رسیدند؟ 76)  خلافت امام علی (ع) چند سال طول کشید ؟ 77)  خوارج چه کسانی بودند؟ الف)گروهی از سپاهیان امام علی (ع) که پس از فریب خوردن به جای پذیرش اشتباه خود با امام دشمن شدند. ب) گروهی از سپاه معاویه که نیرنگ کردند ج)گروهی که معاویه را قبول داشتند د) گروهی که امام علی (ع) را قبول داشتند 78)  خوارج چه کسانی بودند؟ 79)  زندگی حضرت علی (ع) چگونه بود ؟ الف) همانند محرومان ومستضعفان         ب)  تجملی و اشرافی    ج) شاهانه       د) همانند خلیفه ها ی دیگر 80)  در جنگ با خوارج پیروز میدان چه کسی بود؟   81)  دوران حکومت حضرت علی (ع) سراسر ................. بود.    جنگ            آشوب            صلح 82)  چه کسی پس از پیامبر دین اسلام را زنده کرد؟ 83)  علت ایجاد اختلاف در میان سپاهیان حضرت امام حسن (ع) چه بود؟ 84)  شرایط صلح امام حسن (ع) و معاویه چه بود؟ 85)  واقعه ی کربلا چه تأثیرات ونتایجی داشت ؟ 86)  علت هجرت و قیام امام حسین (ع) چه بود ؟ 87)  امام حسن (ع) به تحریک چه کسی به شهادت رسیدند ؟ الف ) یزید    ب) معاویه       ج) ابوسفیان   د) ابن ملجم  88)  چه کسانی امام حسین (ع) را به شهر خود دعوت کردند؟ 89)  معاویه چگونه مردی بود؟ الف ) ظالم و ستمگر که خود را دیندار نشان می داد       ب) فاسد وستمگر که دستورات اسلام را زیر پا می گذاشت ج) مردی فاسد بود که امام حسین (ع) را به شهادت رساند      د) ستمگری که خود امام حسن را به شهادت رساند 90)  سلسله ی بنی امیه را چه کسی تأسیس کرد؟ 91)  سلسله ی امویان را چه کسی تأسیس کرد؟ الف) معاویه      ب) یزید    ج ) ابومسلم    د) ابوسفیان 92)  مدت امامت امام حسین (ع) چند سال بود ؟ 93)  معاویه پس از صلح چه کرد ؟ 94)  معاویه پس از شکستن مواد صلح چه اقداماتی انجام داد؟ 95)  پس از شهادت امام علی (ع) پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند ؟ 96)  آرامگاه امام علی (ع) در کدام شهر است ؟ 97)  علت جنگ معاویه با امام حسن (ع) چه بود؟ 98)  اکثر سپاهیان امام حسن را چه کسانی تشکیل می دادند؟ الف ) افراد مؤمن و خداپرست         ب) افراد کافر و مشرک    ج) افراد منافق و سست ایمان     د) افراد بی رحم ونادان 99)  پس از شهادت امام حسن (ع) چه کسی به امامت رسید؟   100)                        چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه شکل گرفت ؟ 101)                        ابومسلم که بود وچه کرد؟ 102)                        ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟ 103)                        وزیران ایرانی با تشویق ………… ، …………….. ، ………………. موجب پیشرفت دانش و ادب در این دوره شدند . 104)                        وزیران ایرانی چگونه باعث پیشرفت دانش وادب در دوره ی بنی عباس شدند ؟ 105)                        چرا بنی عباس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب کردند ؟ 106)                        کدام یک از امامان شیعه به دست بنی عباس به شهادت رسیدند ؟ الف) امام موسی کاظم و امام محمد تقی ( علیهم السلام )        ب) امام رضاو امام محمد تقی ( علیهم السلام )            ج) امام حسن عسکری و امام محمد تقی (علیهم السلام )          د) امام رضا و امام موسی کاظم (علیهم السلام ) 107) بنی عباس چه کسی را بعنوان فرماندهی نیرو های خود انتخاب کردند ؟ الف) ابومسلم          ب) ابوبکر         ج) ابوسفیان           د) ابو جهل   107)                        چه کسی توانست سپاهیان بنی امیه را شکست دهد؟  108)                        پس از بنی امیه چه کسانی به حکومت رسیدند؟ 109)  بیشترین طرفداران بنی عباس چه کسانی بودند؟ الف) مردم شام       ب) ایرانیان         ج) مردم کوفه      د) مردم مدینه 110)  مرقد مطهر امامان موسی کاظم ومحمد تقی (علیهم السلام در کدام شهر است ؟ الف ) سامرا       ب) کاظمین       ج) کربلا         د) نجف   111)  چه حکومت های مستقلی در زمان بنی عباس در ایران به وجود آمد؟ 112)  کدامیک از این حکومت ها  در زمان بنی عباس در ایران حکومت مستقل نبودند؟ الف) طاهریان     ب) سامانیان     ج)ساسانیان     د) صفاریان 113)                        پایتخت سامانیان کدام شهر بود؟ 114)                        شاهان سامانی به چه چیزی اهمیت زیادی می دادند ؟ 115)                        در زمان سامانیان با دانشمندان وشاعران چگونه رفتار می کردند ؟ الف ) آزار واذیت       ب) تشویق       ج) کشتار     116)                        در زمان کدام حکومت ترکان وارد ایران شدند؟ 117)                        ترک زبانان از کدام قسمت وارد ایران شدند؟ 118)                        شاهان سامانی از ترک ها برای چه کارهایی استفاده می کردند؟ 119)                        حکومت هایی را که ترک ها در ایران ایجاد کردند را نام ببرید ؟ 120)                        کدام یک از حکومت ها توسط ترکان ایجاد نشده است ؟ الف) سلجوقیان    ب) سامانیان     ج) غزنویان   د) خوارزمشاهیان 121)                        سلسله های ترکان در ایران چند سال  به طول انجامید ؟ 122)                        خواجه نظام الملک وزیر کدام حکومت بود؟ الف) سلجوقیان   ب) غزنویان    ج) خوارزمشاهیان    د) بنی عباس 123)                        مدارسی که در زمان خواجه نظام الملک ایجاد شد چه نام داشت ؟ 124)                        مهمترین اقدام خواجه نظام الملک چه بود؟ 125)                        در زمان حکومت سلسله های ترک ایرانیان چه نقشیداشتند؟ 126)                        در زمان کدام حکومت در ایران حکومت های مستقل به وجود آمد؟ الف) بنی امیه    ب) سامانیان  ج) غزنویان    د) بنی عباس 127)                        علت نامگذاری سلسله ی خوارزمشاهیان چه بود؟ 128)                         شاهان خوارزمشاهیان ابتدا بر کدام سرزمین حکومت می کردند؟ 129)                        کدام شاعر در دوره ی غزنویان می زیست ؟ الف) سعدی    ب) حافظ    ج) فردوسی    د) مولوی 130)                         کدام پادشاه  یکی از پادشاهان خوارزمشاهیان است ؟ الف) کریم خان     ب) شاه اسماعیل      ج) شاه عباس    د) نادر شاه 131)                        در زمان کدام حکومت مغول ها به ایران حمله کردند؟ الف) غزنویان     ب) سلجوقیان   ج) خوارزمشاهیان     د) صفویان 132)                        در زمان پادشاهی چه کسی مغولها به ایران حمله کردند ؟ 133)                        مغول ها چگونه مردمی بودند ؟ 134)                        فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟ 135)                        مغولها ابتدا به کدام کشورحمله بردند وآنجا را تصرف کردند ؟ 136)                        مغولها پس از تصرف چین با کدام کشور همسایه شدند؟ 137)                        چنگیز خان می خواست با خوارزمشاهیان روابط ……………… داشته باشد . 138)                        حاکم ایرانی به چه بهانه ای بازرگانان مغول را کشت ؟ 139)                        علت حمله ی چنگیز خان به ایران چه بود ؟ 140)                         در زمان حکومت چه سلسله ای مغولها به ایران حمله کردند ؟ 141)                        در مقابل حمله ی مغول اقدام شاه ایران چه بود؟ (  سلطان محمد شاه ایران چه کرد ؟ ) 142)                         چرا ایرانیان در زمان حمله مغول نتوانستند مانع تسلط بیگانگان شوند ؟ 143)                        مغول ها چند سال در ایران حکومت کردند ؟ 144)                        پس از مغولها چه کسی به ایران حمله کرد؟ 145)                        تیمور فردی ………….. و ……………. بود . 146)                        پسر تیمور چه نام داشت ؟ 147)                        همسر شاهرخ چه نام داشت ؟ 148)                        مسجد گوهر شاد توسط چه کسی بنا شد ؟ 149)                         حمله ی تیمور به ایران چه آثاری را به جای گذاشت ؟ 150)                        جانشینان تیمور تحت تأثیر ………. و …………… ایران قرار گرفتند . 151)                        جانشینان تیمور به چه چیز علاقمند بودند وایران در چه وضعیتی قرار گرفت ؟ - چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟ ۱-۲ - آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟ ۱-۳ - دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟ ۱-۴ - دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد. ۱-۵ - هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند. ۱-۶ - عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند. ۱-۷ - مهم ترین شهر عربستان ......... بود. ۱-۸ - حضرت محمّد)ص( در شهر ......... به دنیا آمد. ۱-۹ - نام پدر حضرت محمّد)ص(، ............ و نام مادرش، ............ بود. ۱-۱۰ - پدربزرگ حضرت محمّد)ص(، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود. ۱-۱۱ - پدر حضرت محمّد)ص( چه زمانی درگذشت؟ ۱-۱۲ - حضرت محمّد)ص( در چند سالگی مادرش را از دست داد؟ ۱-۱۳ - نگهداری حضرت محمّد)ص( را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟ ۱-۱۴ - حضرت محمّد)ص( در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟ ۱-۱۵ - پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد)ص( را به عهده گرفت؟ ۱-۱۶ - حضرت محمّد)ص( در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟ ۱-۱۷ - حضرت خدیجه)ع( چگونه زنی بود؟ ۱-۱۸ - حضرت محمّد)ص( چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟ ۱-۱۹ - حضرت محمّد)ص( برای عبادت خدا به کجا می رفت؟ ۱-۲۰ - چرا حضرت محمّد)ص( یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟ ۱-۲۱ - بعثت یعنی چه؟ ۱-۲۲ - حضرت محمّد)ص( در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد )به بعثت رسید(؟ ۱-۲۳ - نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید. ۱-۲۴ - نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟ ۱-۲۶ - نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟ ۲-۱ - پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟ ۲-۲ - چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟ ۲-۳ - وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟ ۲-۴ - خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد)ص( مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟ ۲-۵ - کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد)ص( را از راه خدا بازدارند؟ ۲-۶ - چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟ ۲-۷ - سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟ ۲-۸ - قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟ 12)  ۲-۹ - قطع رابطه ی کافران با مسلما ا نن، چگونه از بین رفت؟ - چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟ ۳-۲ - چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟ ۳-۳ - مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟ ۳-۴ - دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید. ۳-۵ - سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد)ص( را بیان کنید. ۳-۶ - مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟ ۳-۷ - در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟ ۳-۸ - سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟ ۳-۹ - حضرت محمّد)ص( در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟ ۳-۱۰ - وقتی حضرت محمّد)ص( برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟ ۳-۱۱ - چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد)ص( را پاره کرد؟ ۳-۱۲ - وقتی حضرت محمّد)ص( شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟ ۳-۱۳ - پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود. ۳-۱۴ - زندگی حضرت محمّد)ص( چگونه بود؟ ۳-۱۴ - بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟ ۴-۱ - پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟ ۴-۲ - بیعت یعنی چه؟ ۴-۳ - چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی)ع( و یارانش سکوت کردند؟ ۴-۴ - در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟ ۴-۵ - پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟ ۴-۶ - بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟ ۴-۷ - خلافت عمر چند سال طول کشید؟ ۴-۸ - بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟ ۴-۹ - بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟ ۵-۱ - علّت جنگ حضرت علی)ع( با معاویه کسی بود؟ ۵-۲ - خوارج چه کسانی بودند؟ ۵-۳ - کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟ ۵-۴ - حضرت علی)ع(، در چه تاریخی به شهادت رسید؟ ۵-۵ - حضرت علی)ع(، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟ ۵-۶ - کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی)ع(، از دستورات وی پیروی نکرد؟ ۵-۷ - در زمان خلافت حضرت علی)ع(، حاکم شام چه کسی بود؟ -۸ - مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟ - معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی)ع(، چه کرد؟ ۵-۱۰ - نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی)ع( و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟ ۵-۱۱ - جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟ ۵-۱۲ - حضرت علی)ع(، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟ ۵-۱۳ - چه کسی حضرت علی)ع( را به شهادت رساند؟ ۵-۱۴ - حضرت علی)ع( در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟ ۶-۱ - شرایط صلح امام حسن)ع( و معاویه چه بود؟ ۶-۲ - چرا امام حسن)ع( مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟ ۶-۳ - واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟ ۶-۴ - پس از شهادت حضرت علی)ع(، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟ ۶-۵ - پس از شهادت امام حسن)ع(، معاویه چه کرد؟ ۶-۶ - مؤسس)بنیان گذار( سلسله ی بنی امیّه که بود؟ ۶-۷ - معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟ ۶-۸ - پس از شهادت امام حسن)ع(، چه کسی به امامت رسید؟ ۶-۹ - امام حسین چند سال امامت کرد؟ ۶-۱۰ - در زمان امامت امام حسین)ع(، چه کسانی حکومت می کردند؟ ۶-۱۱ - یزید چگونه مردی بود؟ ۶-۱۲ - امام حسین)ع(، از کجا به کجا هجرت کرد؟ ۶-۱۳ - امام حسین)ع(، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟ ۶-۱۴ - امام حسین)ع(، در چه تاریخی به شهادت رسید؟ ۶-۱۵ - جنگ بین امام حسین)ع( و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟ ۷-۱ - چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟ ۷-۲ - ابومسلم که بود و چه کرد؟ ۷-۳ - ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟ ۷-۴ - آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟ ۷-۵ - حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟ ۷-۶ - چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟ ۸-۱ - چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟ ۸-۲ - در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند. ۸-۳ - سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ . ۸-۴ - در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟ 8-۵ - سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند 8-6- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ ۹ - ۲ - مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟ ۹-۳ - رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟ ۹-۴ - فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟ ۹-۵ - مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟ ۹-۶ - سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی)هجوم( سپاهیان مغول چه کرد؟ ۱۰-۱ - چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ ۱۰-۲ - وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟ ۱۰-۳ - حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟ ۱۰-۴ - مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟ ۱۰-۵ - چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟ ۱۰-۶ - در زمان حکومت صفویه)شاه اسماعیل صفوی(، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند. ۱۰-۷ - شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟ ۱۰-۸ - نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟ ۱۰-۹ - شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟ ۱۰-۱۰ - آخرین پادشاه صفوی که بود؟ 10-11-پس از سلسله ی تیموریان چه سلسله ای روی کار آمد ؟ 10-12- پس از سلسله یتیموریان اوضاع ایران چگونه شد؟ 10-13- پایتخت های ایران در زمان صفویه چند بار تغییر کرد ؟نام ببرید . 10-14- در زمان صفویه از جانب غرب و شرق چه حکومت هایی به ایران حمله می کردند؟ 10-15- علت نارضایتی ازبکان وعثمانی ها از حکومت صفوی چه بود ؟(علت مخالفت وجنگ ازبکان و عثمانیان با دولت صفوی چه بود؟) 10-16- علت شکست ایرانیان از عثمانی ها در زمان شاه اسماعیل چه بود ؟ 10-17- در کدام محل سپاه شاه اسماعیل وعثمانی ها با هم درگیر شدند ؟ 10-18 – جنگ چالدران بین چه کسانی روی داد؟ 10-19- درزمان شاه اسماعیل کشور چگونه از بی نظمی نجات یافت ؟ 10-20 – بعد از شاه اسماعیل چه کسی به سلطنت رسید ؟ 10-21- درزمان شاه عباس ایران درگیرجنگ با چه حکومت هایی بود؟ 10-22- شاه عباس چگونه توانست ازبکان و عثمانی ها را شکست دهد؟ 10-23- شاه اسماعیل توانست کدام شهرها را به تصرف خود درآورد ؟ 10-24- چه کسی پایتخت خود را به شهر اصفهان منتقل کرد؟ 10-25 – در زمان شاه عباس شهر اصفهان دچار چه تغییراتی شد ؟ 10-26 – دو نمونه از آثار تاریخی و هنری اصفهان درزمان صفویان رانام ببرید . 10-27 – درزمان چه کسی افغانها به ایران (اصفهان ) حمله کردند ؟ 10-28 –شاه سلطان حسین چگونه پادشاهی بود در زمان او چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ 10-29 – حکومت صفویه چگونه ازبین رفت ؟ 10-30 – کدام پادشاه خودراتسلیم افغانها کرد؟   ۱۱-۱ - پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد. ۱۱-۲ - دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟ ۱۱-۳ - کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟ ۱۱-۴ - افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟ ۱۱-۵ - چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟ ۱۱-۶ - چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟ ۱۱-۷ - پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟ ۱۱-۸ - نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ ۱۱-۹ - وکیل الرّعایا لقب که بود؟ ۱۱-۱۰ - کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟ 11-11- نادرشاه چرا به شرق ایران لشکرکشی کرد ؟ 11-12- نادرشاه به کدام کشور حمله کرد ونتیجه این حمله چه بود؟ 11-13- یکی از غنیمت های نادرشاه درلشکرکشی به هند چه بود ؟ 11-14- چرا نادرشاه به دست سپاهش کشته شد ؟ 11-15- کریم خان سردار سپاه چه کسی بود ؟ 11-16- پس از نادرشاه چه کسی به سلطنت رسید ؟ 11-17- وکیل الرعایا به چه معناست ؟ 11-18- پایتخت کریم خان چه شهری بود؟ 11-19- بناهای مهم ساخته شده  درزمان کریم خان را نام ببرید . 11-20- تنها جنگ کریم خان زند چه جنگی بود وعلت آن چه بود ؟ 11-21- کریم خان چگونه فرمانروایی بود ؟   ۱۲-۱ - مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت. ۱۲-۲ - علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید. ۱۲-۳ - دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟ ۱۲-۴ - آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ ۱2-۵ - پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟ 12-6- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی)نخست وزیری( برگزید. ۱۲-۷ - امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟ ۱۲-۸ - امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد. 12-9- آقا محمدخان از کدام ایل بود؟ 12-10- پس ازحکومت زندیه کدام حکومت بوجود آمد؟ 12-11- چه کسی پایتخت خود را تهران قرار داد؟ 12-12- چند تن از پادشاهان قاجار را به ترتیب نام ببرید . 12-13- آقا محمد خان مردی …….. و …………. بود وتوانست با …………. ایران را یکپارچه سازد . 12-14- آقامحمد خان چه زمانی وبدست چه کسانی به قتل رسید ؟ 12-15- آقامحمد خان چگونه توانست ایران را یکپارچه سازد ؟ 12-16- فتحعلی شاه چگونه فردی بود ؟ 12-17- درزمان کدام پادشاه روسیه توانست گرجستان را تصرف کند ؟ 12-18- درزمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار روسیه کدام بخش از ایران را به تصرف خود درآورد ؟ 12-19- در زمان فتحعلی شاه پس از چه حادثه ای اختلاف بین ایران وروسیه بیشتر شد ؟این اختلاف چند سال طول کشید ؟ 12-20- بازنده ی جنگ ایران وروسیه کدام کشور بود ؟ 12-21- علل شکست ایران در جنگ های بین ایران وروسیه چه بود ؟ 12-22 - موارد قرارداد بین ایران و روسیه را ذکر کنید . 12-23- در زمان قاجار کدام کشورها ی اروپایی در امور کشور دخالت داشتند ؟ 12-24- پس از فتحعلی شاه قاجار چه کسی بر تخت سلطنت نشست ؟ 12-25- در زمان ناصرالدین شاه کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند ؟ 12-26- صدراعظم ناصرالدین شاه چه کسی بود؟ مدت صدارت او چند سال طول کشید؟ 12-27-مهمترین اقدامات امیرکبیر چه بود ؟ 12-28-علت مخالفت درباریان با اقدامات امیرکبیر چه بود ؟ 12-29- درباریان برای مقابله با اقدامات امیرکبیر دست به چه کارهایی زدند ؟ 12-30- علت ضعیف شدن حکومت قاجار درزمان ناصرالدین شاه چه بود ؟ 12-31- پس از قتل امیرکبیر چه بلایی سرایران آمد ؟( پس از قتل امیرکبیر درایران چه وقایعی رخ داد؟) 12-32- چند نمونه از بناهای زمان قاجار رانام ببرید .     ۱۳-۱ - مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟ ۱۳-۲ - چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟ ۱۳-۳ - پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟ ۱۳-۴ - پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟ ۱۳-۵ - در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟ ۱۳-۶ - در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟ ۱۳-۷ - پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟ ۱۳-۸ - چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟ ۱۳-۹ - پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟ ۱۳-۱۰ - در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند. 13-11- ناصرالدین شاه چه زمانی وبه دست چه کسی به قتل رسید ؟ 13-12- میرزا رضای کرمانی چه کسی بود ؟ 13-13- درزمان مظفرالدین شاه اوضاع کشور به چه صورت بود ؟ 13-14- مظفرالدین شاه برای بهبود وضعیت کشور دست به چه اقدامی زد؟ 13-15-در زمان مظفرالدین شاه  وام هایی که از کشور های خارجی گرفته می شد در کجا صرف می شد  ؟ 13-16- یکی از رویدادها ی مهم دوره ی قاجاریه را نام ببرید . 13-17- رویدادهای مهم زمان فتحعلی شاه را نام ببرید . 13-18- درزمان مظفرالدین شاه قاجار مردم خواستار چه حکومتی بودند ؟ 13-19- سه روحانی معروف که در انقلاب مشروطیت نقش مهمی داشته اند را نام ببرید ؟(سه تن از رهبران انقلاب مشروطیت را نام ببرید .) 13-20- درزمان مظفرالدین شاه مردم به رهبری چه کسانی به مبارزه با استبداد پرداختند ؟ 13-21- حکومت استبدادی چگونه حکومتی بود ؟ 13-22- تفاوت حکومت استبدادی و مشروطه چیست ؟ 13-23- کدام پادشاه حکومت مشروطه را پذیرفت ؟ 13-24- در این نوع حکومت اختیارات شاه کم می شود ومردم نمایندگان خود را روانه ی مجلس می کنند و این نمایندگان وظیفه تصمیم گیری در امور کشور را دارند .  الف) حکومت استبدادی                       ب) حکومت مشروطه 13-25- محمد علی شاه با چه چیزهایی مخالف بود ؟ 13-26- در زمان چه کسی مجلس به توپ کشیده شد ؟ 13-27- محمد علی شاه برای مبارزه با آزادی ومشروطیت کرد؟ 13-28- علت قیام مردم در زمان محمد علی شاه چه بود ؟ 13-29- تهران چگونه به تصرف مشروطه خواهان درآمد ؟ 13-30- پس از محمد علی شاه چه کسی بر تخت نشست ؟ 13-31- درزمان کدام پادشاه ایران جنگ جهانی اول شروع شد ؟ 13-32- پسرمحمدعلی شاه چه کسی بود؟ 13-33- درجنگ جهانی اول نقش ایران چه بود ؟ 13-34- وقایع جنگ جهانی در ایران چه بود ؟ 13-35-  قیام های مردم ایران برای مقابله با اشغالگری بیگانگان درجنگ جهانی اول در چه مناطقی اتفاق افتاد نام ببرید . 13-36- میرزا کوچک خان چه کسی بود ؟ 13-37- رهبر مبارزان گیلانی علیه بیگانگان چه کسی بود ؟ 13-38- رهبر مبارزان تبریزی علیه بیگانگان چه کسی بود ؟                                                                   ۱۴-۱ - رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟ ۱۴-۲ - محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟ ۱۴-۳ - ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ ۱۴-۴ - سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟ ۱۴-۵ - سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت. ۱۴-۶ - از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید. ۱۴-۷ - مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند. ۱۴-۸ - یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود. ۱۴-۹ - در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد. ۱۴-۱۰ - در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟ ۱۴-۱۱ - در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال ۱۳۲۰ هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند. ۱۴-۱۲ - حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟ ۱۴-۱۳ - به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند. ۱۵-۱ - در پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ ، در ایران چه اتفاقی افتاد؟     ۱۵-۲ - رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟ ۱۵-۳ - انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ ۱۵-۴ - قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ ، به رهبری چه کسی روی داد؟   با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد. ۱۵-۶ - امام خمینی)ره( پس از ترک عراق به ......... رفت. ۱۵-۷ - امام خمینی)ره(، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟ ۱ - ۱ - معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید. ۱-۲ - در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟ ۱-۳ - حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد. ۱-۴ - بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند. ۱-۵ - جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟ ۱-۶ - قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟ ۱-۷ - انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟ ۱-۸ - چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟ ۱-۹ - هر جامعه ای باید ...... داشته باشد. ۱-۱۰ - قانون جامعه ی ما قانون ...... است. ۱-۱۱ - جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است. ۱-۱۲ - دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد. ۱-۱۳ - پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است. ۲-۱ - مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد. ۲-۲ - .............................. قوانین را تصویب می کند. ۲-۳ - بالاترین مقام کشور، مقام ............ است. ۲-۴ - ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند. ۲-۵ - در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است. ۲-۶ - وظیفه ی دولت چیست؟ ۳-۱ - چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟ ۳-۲ - حضرت آیت اله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟ ۳-۳ - سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید )نام ببرید(. ۳-۴ - انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است )به پیروزی رسید(؟ ۳-۵ - چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟ ۳-۶ - اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟ ۴-۱ - در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟ ۴-۲ - اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟ ۴-۳ - حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟   - در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید. ۵-۲ - تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید. ۵-۳ - آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید. ۶-۱ - چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید. ۶-۲ - قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟ ۶-۳ - اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه ا فّ ت اقی می افتد؟ ۶-۴ - از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید. ۷-۱ - مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟ ۷-۲ - مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟ ۷-۳ - درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟ ۸-۱ - مع ا نی تعاون چیست؟ ۸-۲ - در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟ ۸-۳ - جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟ ۸-۴ - کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟ ۸-۵ - دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببر د ی. ۸-۶ - معنای انفاق چیست؟ ۸-۷ - قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟ ۸-۸ - دو نمونه وقف را نام ببرید. ۹-۱ - ایثار یعنی چه؟ ۹-۲ - چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟ ۹-۳ - اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟ ۹-۴ - بالاترین درجه ی ایثار چیست؟ ۹-۵ - ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.     جغرافی پنجم ابتدایی  ) تقسیمات بزرگ کشور را می گویند ؟ الف ) استان    ب) شهرستان       ج) شهر      د) پایتخت 1)      بزرگترین وپرجمعیت ترین شهر هر استان را گویند ؟ الف) شهرستان      ب) پایتخت     ج) استان          د) مرکز 2)      پرجمعیت ترین ناحیه ی کشور کدام است ؟ الف ) ناحیه ی کوهستانی      ب) ناحیه ی خزری      ج) ناحیه ی گرم وخشک    د) ناحیه ی بیابانی 3)      شهر های کوهپایه ای بیشتر در کجا دیده می شود ؟ الف) در کناره ی دریای خزر    ب) در رشته کوه های البرز وزاگرس        ج) در کویر 4)      کدام شهر های پرجمعیت در کوهپایه هستند ؟ الف ) مشهد / تبریز/ اصفهان            ب) تبریز / تهران / اصفهان      ج) اصفهان / تهران / مشهد 5)      کشت گندم و جو به چه روشی صورت می گیرد ؟ الف ) آبی      ب) دیمی              ج) آبی ودیمی 6)      مهمترین استان در کشت پنبه است . الف ) یزد     ب) کرمان      ج)خوزستان     د) گلستان     7)      در کدام استان های ایران  مرکبات کشت می شود ؟ الف ) مازندران ، فارس ، کرمان          ب) اصفهان ، فارس ، مازندران       ج) همدان ، کرمان ، ایلام   8)      در کدام استانها خرما کشت می شود؟ الف ) قم ، خوزستان ، خراسان جنوبی          ب)   کرمان ، هرمزگان ، یزد       ج) فارس ، سیستان ، بوشهر 9)      کدام استانهای زیر نفت خیز هستند ؟ الف ) خوزستان ، بوشهر        ب) کرمان ، بوشهر           ج) همدان  ، ایلام 10)  کدامیک جزء صنایع مادر نیست ؟ الف ) ذوب آهن     ب) پتروشیمی        ج) ماشین سازی        د) اتومبیل سازی 11)  کدامیک از مواد پتروشیمی بدست نمی آید ؟ الف ) دیگ بخار          ب)  پلاستیک       ج) چسب        د)     رنگ 12)  کارخانه های ماشین سازی در کدام استان وجود ندارد ؟ الف ) سمنان         ب) تبریز      ج) مرکزی 13)  نیازهای گیاه برنج چیست ؟ 14)  کشت آبی ودیمی چه تفاوتی با هم دارند؟ 15)  عشایر برای یافتن چراگاه چه می کنند؟ 16)  مهمترین منابع گازی ایران در کدام مناطق است ؟ 17)  تفاوت صنایع مادر وصنایع مصرفی در چیست ؟ 18)  دو استان در تولید فولاد را نام ببرید . 19)  جمعیت را تعریف کنید. 20)  دلایل افزایش جمعیت را بنویسید . 21)  کشت گندم و جو به چه روشی صورت می گیرد ؟ 22)  کدام گزینه یکی از استان های ایران  نیست  ؟ 23)  الف ) اصفهان         ب) مشهد         ج)     خوزستان            د) آذربایجان شرقی 24)  مرکز استان قزوین کدام است ؟ 25)  الف ) تاکستان       ب) ابهر        ج) بویین زهرا          د) قزوین 26)  مساحت ایران چند کیلومتر مربع است ؟ 27)  الف ) 1648198         ب) 1648195           ج) 1948164       د) 1600480 28)  کدامیک جزء صنایع مصرفی نیست ؟ 29)  الف ) پارچه       ب) اتومبیل سازی       ج) ماشین سازی      د) بلورسازی   30)  بیشترین صنایع مصرفی در کدام استانهای زیر است ؟ 31)  الف) تهران ، مشهد   ب) تهران ، اصفهان    ج) اصفهان  ،تبریز     د) گیلان ، تهران 32)  کدام ناحیه ی ایران برای کشت دیم مناسب نیست ؟ 33)  الف ) خزری        ب) گرم وخشک       ج) کوهستانی       د) معتدل 34)  کدام استان مرکز پسته و کدام استان مرکز پنبه است ؟ 35)  الف ) کرمان  ، خوزستان        ب) کرمان  ، گیلان       ج)خراسان شمالی ، مازندران      د) کرمان ، گلستان 36)  کدام کشورهااز همسایگان شمال ایران هستند؟ 37)  الف ) ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان        ب) ترکیه ، آذربایجان ، ترکمنستان 38)  ج) افغانستان ، آذربایجان ، ارمنستان             د) عراق ، ترکیه ، ترکمنستان 39)  دریاهای شمال و جنوب ایران ..................... و.................... است . 40)    41)  دو دشت بزرگ ایران  ....................   و   ........................  است . 42)    43)  دو رشته کوه ایران ................... و .............................. است . 44)    45)  کار اصلی ایلات و عشایر ..................... است .   46)  عشایر برای یافتن چراگاه در فصل تابستان به ............................ و در فصل زمستان به ...................... کوچ می کنند . 47)  چرا در اطراف شهرهای بزرگ دامپروری های صنعتی و پیشرفته به وجود می آید ؟ 48)  دلایل افزایش جمعیت را بنویسید . 49)  مهم ترین منابع انرژی را نام ببرید . 50)  تفاوت صنایع مصرفی وصنایع مادر در چیست ؟ 51)  در کارخانه های ماشین سازی چه چیزهایی تولید می شود ؟ 52)  کشت آبی ودیمی را تعریف کنید . 53)  علت جمعیّت زیاد در کوهپایه ها چیست ؟ 54)  چرا کشور ترکمنستان از صادرکنندگان پوست و قالی به کشورهای دیگر است ؟ 55)  بزرگترین و پرجمعیت ترین نسبت به بقیه است ؟ الف) روستا  ب) شهر   ج) مرکز استان  د) شهرستان 56)  مهم ترین استان نفت خیز کشور کدام است ؟ الف) بوشهر  ب) همدان    ج) خوزستان   د) آبادان 57)  مهم ترین رود ارمنستان کدام است ؟ الف) کورا    ب) ارس    ج) آمودریا   د) مرغاب 58)  مهمترین ناحیه ی تولید چای در استان …….. است . الف) گلستان   ب) گیلان   ج) کرمان    د) مازندران 59)  بیش ترین منابع نفت ایران در جنوب غربی ایران است .                صحیح                  غلط   60)  پایتخت ارمنستان شهر عشق آباد است .                                    صحیح                  غلط   61)  در ناحیه ی معتدل خزری روستاها از یکدیگر فاصله دارند.            صحیح                  غلط   62)  کدام کشور در شمال غربی ایران است ؟ الف ) ارمنستان     ب) ترکمنستان    ج) آذربایجان    د) افغانستان   63)  هر استان به چند ………. تقسیم می شود . 64)  بیش ترین محصول پسته در استان …………. تولید می شود. 65)  دامپروری کار اصلی ……….. و ……………. است . 66)  کارخانه های پترزوشیمی  ………… و………………را به مواد شیمیایی تبدیل می کنند . 67)  از بزرگترین ومهمترین مراکزصنعت پتروشیمی در ایران  …………………….    است . 68)  پرجمعیت ترین شهرهای کوهپایه ای ایران کدامند؟ 69)  دو استان ایران که صنایع زیادی را در خود جای داده اند رانام ببرید؟ 70)  سه نمونه از صنایع مادر راذکر کنید . 71)  بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد ؟ 72)  صنایع مهم ارمنستان را نام ببرید ؟ 73)  هر کلمه را با پیکان به عبارت مربوط  به آن وصل کنید . گیلان              پالایشگاه مهم نفت قشلاق             مهم ترین ناحیه ی تولید چای در ایران ییلاق              کوچ عشایر از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر آبادان          کوچ عشایر از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر     74)  سوخت چیست ؟ 75)  جمعیت را تعریف کنید . 76)  چهار دلیل اهمیت شهر باکو را بنویسید .1- بندر بزرگ آذربایجان 2- وجود منابع نفتی 3-پایتخت آذربایجان 4- پرجمعیت  ترین شهر   77)    پنبه در کدام یک از استانها ی زیر کاشته می شود؟                                                    الف: گیلان                      ب: مازندران                    ج: گلستان 78)  کشور ما درکدام یک از قاره های زیر واقع شده است ؟ الف : آفریقا                    ب : آسیا                           ج : اروپا 79)  آبها بیشتر کره زمین را فرا گرفته یا خشکی ؟ 80)   پایتخت کشور پاکستان کدام یک از شهر های زیر است ؟ 81)  الف: اسلام آباد              ب : کابل                           ج: کشمیر 82)   یک دور گردش زمین به دور خورشید چندروز طول می کشد ؟ 83)  الف : 30 روز              ب: 365 روز                     ج: 360روز 84)  از مهمترین دلایل افزایش جمعیت................... است . 85)   مهم ترین استان نفت خیز کشور مااستان .................   است . 86)   کشور های همسایه ی شرقی ایران ...............و .................. است . 87)   دین مردم کشور ترکیه ............ است وبه زبان ........ صحبت می کنند . 88)   مهمترین رود کشور ترکمنستان............... است وبه .......................می ریزد. 89)  چرا کشور ارمنستان را به این نام نامیده اند ؟ 90)  دو صنعت مهم کشور افغانستان را نام ببرید ؟ 91)  رود سند در کشور پاکستان از کجاسرچشمه می گیرد وبه کجا می ریزد؟ 92)  دوکشور پرجمعیت جهان کدام است ودر کدام قاره می با شد ؟ 93)   قاره را تعریف کنید؟ 94)   حرکت انتقالی زمین را تعریف کرده ونتیجه ی آن را بنویسید . 95)   3 شهر مذهبی در کشورعراق را نام ببرید ؟ 96)  رود ارس مرز بین کدام کشورها می باشد؟ 97)   نصف النهار چیست ومهم ترین نصف النهارمبداء از کجا می گذرد ؟ 98)  چرا کناره ی دریای خزر جمعیت زیادی را در خود جای داده است ؟ 99)  کشور ایران دارای منابع سرشار انرژی  ………..  و …………….. است . 100)          مهمترین منابع گاز ایران …………………  در استان ………………. است . 101)          منابع گازی ایران در ناحیه ی …………….. در استان خوزستان و ……………. در استان خراسان رضوی است . 102)          از مهم ترین پالایشگاه های کشور ایران پالایشگاه …………. است . 103)          مهم ترین منابع گاز ایران در کدام استانها قرار دارد؟ 104)          در کدام استانها ی ایران پالایشگاه نفت وجود دارد ؟(ذکر 4 مورد ) 105)          کالاهایی که به طور مستقیم مصرف می شوند ……………… نامیده می شوند . 106)          کالاهایی را که به طور غیر مستقیم به مصرف می رسند …………….. نامیده می شوند. 107)          چند نمونه از صنایع مصرفی را نام ببرید . 108)          صنایع مصرفی اغلب در ………  و  ……………. قرار دارند . 109)          صنایع مصرفی کشور بیشتر در کدام استانها قرار دارد؟ 110)          صنایع مادر را نام ببرید ؟ 111)          در کارخانه های …………..… قطعات آهن تولید می شود . 112)          اولین کارخانه ی ذوب آهن ایران در کجا ساخته شد ؟ 113)          سنگ آهن مورد نیازکارخانه های ذوب آهن ایران از کجا تأمین می شود ؟ 114)          از نفت و گاز برای تولید چه موادی استفاده می شود ؟ 115)          در کارخانه های ماشین سازی ………….  و……………….  و  ……………… برای سایر کارخانه ها تولید می شود . 116)          در کارخانه های ماشین سازی چه چیزهایی تولید می شود ؟ 117)          در شمال شرقی ایران چه کشوری قرار دارد ؟ 118)          در شمال غربی ایران چه کشوری قرار دارد ؟ 119)          ایران با چند کشور مرز زمینی دارد ؟با 7 کشور پاکستان ، افغانستان ، آذربایجان ، ارمنستان ، ترکمنستان ، ترکیه ، عراق 120)          ایران با کدام کشورکمترین  مرزرا دارد ؟ 121)          ایران با کدام کشور بیشترین مرز را دارد ؟ 122)          بزرگترین کشور همسایه ایران چه نام دارد؟ 123)          کوچکترین کشور همسایه ی ایران چه نام دارد ؟ 124)          باکشیدن فلش هر کلمه را به کلمه ی مربوط به خود وصل کن . ترکمنستان             سوان آذربایجان              قزل ایرماق ترکیه                  قره قوم ارمنستان              کورا   125)          در غرب ترکمنستان کدام دریا قرار دارد؟ 126)          در جنوب ترکمنستان کدام کشورها قرار دارند؟ 127)          جلگه ی معروف ترکمنستان چه نام دارد ؟ 128)          رود آمودریا در کدام کشوراست ؟ این رود از کجا سرچشمه گرفته و به کجا می ریزد ؟ 129)          خلیج معروف ترکمنستان چه نام دارد ؟ 130)          پایتخت ترکمنستان چه نام دارد ؟ 131)          بخش عمده ای از کشور ارمنستان را ……………………. فرا گرفته است. 132)          بیابان قره قوم  در کدام کشور واقع است وبه چه معنا است ؟ 133)          جلگه ی توران در کدام کشوراست واز نظر جغرافیایی در کدام قسمت آن واقع است ؟ 134)          در کدام بخش های ترکمنستان رشته کوه قرار دارد؟ 135)          رودهای ترکمنستان از کدام کشورها سرچشمه می گیرد ؟ 136)          نام دیگر آمودریا چیست ؟این رود در کدام کشور است ؟ 137)          رود آمودریا از کدام کشور سرچشمه می گیرد و به کجا می ریزد ؟ 138)          رودهای مرزی ایران وترکمنستان را نام ببرید . 139)          نقش مهم رودهای ترکمنستان چیست؟ 140)          دین وزبان مردم ترکمنستان چیست ؟ 141)          معروف ترین شهر ترکمنستان چه نام دارد؟ 142)          ترکمن ها در کدام کشورها زندگی می کنند ؟ 143)          ترکمن های ایران در کجا زندگی می کنند ؟ 144)          بیشتر مردم ترکمنستان دارای چه شغلی هستند ؟ 145)          شغل بیشتر مردم ترکمنستان …………. و………….. است . 146)          علت معروفیت ترکمنستان به خاطر چیست ؟ 147)          کدام یک از تولیدات ترکمنستان در جهان معروف است ؟ 148)          مهمترین صنعت دستی ترکمنستان چه نام دارد ؟ 149)          از صنایع مهم ترکمنستان ………… است . 150)          منابع مهم ترکمنستان را نام ببرید . 151)          ترکمنستان دارای منابع ………. و……….. است . 152)          صادرات ترکمنستان را نام ببرید. 153)          رشته کوه آذربایجان چه نام دارد ؟ 154)          کدام دریاچه در کشور آذربایجان است ؟ 155)          مهمترین شهرهای آذربایجان را نام ببرید . 156)          مهمترین رود آذربایجان را نام ببرید . 157)          کدام کشور همسایه ی ایران به دو قسمت تقسیم شده است ؟ 158)          قسمت جداشده ی کشور آذربایجان چه نام دارد ؟ 159)          خلیج معروف آذربایجان چه نام دارد؟ 160)          رود مرزی بین ایران وآذربایجان کدام است ؟ 161)          رود کورا به کدام دریا می ریزد ؟ 162)          در قسمت جنوب کشور آذربایجان چه کشوری قرار دارد ؟ 163)          در غرب کشور آذربایجان کدام کشور قرار دارد؟ 164)          رود ارس از کدام کشور سرچشمه می گیرد ؟ 165)          رود ارس مرز بین کدام کشورها است ؟ 166)          رود ارس به کدام رود می پیوندد وبه کجا می ریزد ؟ 167)          جلگه ها اذربایجان در کدام قسمت این کشور واقع شده اند ؟ 168)          کدام کشور آذربایجان را به دو قسمت کرده است ؟ 169)          بین بخش های کشور آذربایجان کدام کشور قرار دارد؟ 170)          بیش تر مساحت کشور آذربایجان را چه سرزمین هایی تشکیل داده است ؟ 171)          دین وزبان مردم آذربایجان چیست ؟ 172)          پایتخت جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟ 173)           شهرهای معروف آذربایجان را نام ببرید . 174)          روابط بازرگانی ایران وآذربایجان از طریق کدام شهرها وبه چه صورت انجام می شود ؟ 175)          شهر آستارا از شهرهای کدام کشورهاست ؟ 176)          منابع معدنی آذربایجان رانام ببرید. 177)          محصولات کشاورزی کشور آذربایجان را نام ببرید . 178)          از مهمترین فعالیت های اقتصادی آذربایجان …………. است . 179)          مهمترین فعالیت اقتصادی آذربایجان را نام ببرید. 180)          ارمنستان از غرب اب کدام کشور همسایه است ؟ 181)          ارمنستان دارای چگونه سرزمینی است ؟ 182)          بزرگترین دریاچه ی ارمنستان را نام ببرید. 183)          مهم ترین رود ارمنستان رانام ببرید . 184)          پایتخت ارمنستان چه نام دارد؟ 185)          دین وزبان مردم ارمنستان چیست ؟ 186)          علت نامگذاری کشور ارمنستان به این نام چیست ؟ 187)          مهمترین محصولات کشاورزی ارمنستان را نام ببرید. 188)          مهمترین صنایع ارمنستان را نام ببرید ؟ 189)          چه فعالیتی در ارمنستان رونق دارد؟ 190)          دریاچه ی سوان در کدام کشور قرار دارد ؟ الف) ترکیه      ب) آذربایجان     ج) ارمنستان     د) ترکمنستان 191)          مهم ترین رود ارمنستان چه نام دارد ؟ الف) ارس      ب) دجله     ج) قزل ایرماق     د) آمودریا 192)          در اطراف کشور ترکیه چه دریاهایی وجود دارد ؟ 193)          کدام دریا دراطراف ترکیه نیست ؟ الف) مدیترانه   ب) اژه   ج) مرمره  د) مازندران (خزر) 194)          رودهای مهم ترکیه را نام ببرید . 195)          شهرهای مهم ترکیه را نام ببرید . 196)          دریاچه ی مهم ترکیه را نام ببرید . 197)          ترکیه چگونه سرزمینی است ؟ 198)          مهم ترین قله ترکیه را نام ببرید . ارتفاع آن چقدر است ؟ 199)          جلگه های ترکیه در کجا وچگونه بوجود آمده اند ؟ 200)          کدام رود در سراسرمسیر خود از داخل ترکیه می گذرد ؟ 201)          دو رودی که از کوههای ترکیه سرچشمه می گیرد ولی به طرف کشورهای دیگر سرازیر می شود چیست ؟ 202)          رود فرات به طرف کدام کشور سرازیر می شود ؟ 203)          رود دجله به طرف کدام کشور سرازیر می شود ؟ 204)          نام دریاچه ای که در شرق ترکیه قرار دارد چیست ؟ 205)          نام دریاچه ای در ترکیه که درنزدیکی مرزهای ایران قرار دارد چیست ؟ 206)          پایتخت کشور ترکیه کدام شهر است ؟ 207)          دو شهر بندری ترکیه را نام ببرید . 208)          زبان ودین مردم ترکیه چیست ؟ 209)          چرا ترکیه از صادرکنندگان پوست وچرم است ؟ 210)          کدام فعالیت اقتصادی در ترکیه شامل درآمد زیادی شده است ؟ 211)          کدام کشور همسایه ی ایران از نظر گردشگری پیشرفت قابل توجهی یافته است ؟ 212)          محصولات کشاورزی ترکیه را نام ببرید وبگویید این محصولات در کدام قسمت  از این کشور به دست می آید ؟ 213)          علت رونق دامپروری در ترکیه چیست ؟( چرا دامپروری در بیش تر نواحی ترکیه رونق دارد؟) 214)          کشور ترکیه صادرکننده ی کدام مورد از موارد زیر می باشد؟       الف) صنایع شیمیایی      ب) قالی        ج) پوست و چرم      د) پنبه و پارچه های نخی 215)          در علفزارهای ناحیه ی کوهستانی ترکیه ………………..  رونق فراوانی دارد . الف) کشاورزی        ب) کشت پنبه       ج) کشت توتون       د) دامپروری 216)          کدام از محصولات کشاورزی ترکیه نیست ؟ الف) پنبه      ب) زیتون      ج) مرکبات     د) چغندر قند 217)          کوه آرارات در کدام کشور واقع است ؟ الف ) ارمنستان     ب) آذربایجان      ج) ترکیه     د) ترکمنستان 218)          عراق در کدام قسمت ایران قرار دارد؟ 219)          آیا کشور عراق به دریا راه دارد ؟چگونه؟ 220)          ایران ازراه عراق با کدام کشورها ارتباط دارد ؟ 221)          مهم ترین رودهای عراق را نام ببرید 222)          از به هم پیوستن (اتصال ) دجله و فرات کدام رود بوجود می آید ؟ الف) اروند رود       ب) شط العرب       ج)  کارون     د) قزل ایرماق 223)          کدام رودها ی عراق از کوههای ترکیه سرچشمه می گیرند ؟ 224)          دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید . 225)          شهرهای مذهبی ( زیارتی )عراق رانام ببرید . 226)          پایتخت عراق کدام شهر است ؟ 227)          بیش تر خاک عراق را زمین های ………….. و ……………….. تشکیل می دهند . 228)          نواحی کوهستانی ومرتفع عراق در کدام بخش این کشور قرار دارد ؟ 229)          جلگه های عراق از آبرفت دو رود ……………. و …………….. به وجود آمده اند . 230)          کدام رود از سوریه وارد عراق می شود ؟ 231)          رودی که از سوریه وارد عراق می شود چه نام دارد ؟ 232)          رود مرزی ایران وعراق چه نام دارد ؟ الف) دجله     ب) اروند رود      ج) شط العرب    د) فرات 233)          مسیراروند رود از کجا تا کجا کشیده شده است ؟ 234)          ازنقطه ی اتصال رودخانه ی ………………………. به مرز ایران وعراق تا …………… اروند رود نامیده می شود . 235)          کدام رود ایران به اروند رود می پیوندد ؟ 236)          به اروند رود چه رودی پیوسته واین رود ها به کجامی ریزند ؟(ج:  کارون   -  خلیج فارس ) 237)          دین وزبان مردم عراق چیست ؟ 238)          چه تعداد از مردم عراق شیعه هستند ؟ 239)          بندر مهم عراق چه نام دارد ؟ 240)          عراق چگونه با دریاهای دیگر در ارتباط است ؟ 241)          عراق چگونه به خلیج فارس مرتبط می شود ؟ 242)          آرامگاه های امامان شیعه در کدام شهرهای عراق قرار دارد ؟ 243)          کدام کشورهای همسایه ی ایران نفت خیز است ؟ الف) عراق –ترکمنستان     ب)  آذربایجان – عراق    ج) ترکمنستان – عراق      د) عراق – ترکیه 244)          مهمترین صادرات عراق را نام ببرید . الف) نفت – خرما     ب) نفت – غلات       ج) خرما – پنبه     د)  پاره های نخی  - پوست 245)          محصولات کشاورزی عراق را نام ببرید . 246)          بندر بصره به کدام بندر ایران نزدیک است ؟ 247)          کدامیک از همسایه ی ایران دارای تولید وسیع خرما است ؟ 248)           کدام یک از کشورهای همسایه ی ایران بیشترین مرز خاکی و زمینی را با ایران دارند ؟ الف)  پاکستان     ب) عراق     ج) ارمنستان    د) ترکیه 249)          جدول زیر را کامل کنید . کشور پایتخت شهرهای مهم محصولات کشاورزی …………… ایروان ……………. …………….. عراق ……………. …………… …………… ……………. ………… استانبول -ازمیر ………….. ……………… …………. ……………. ابریشم –انگور                                                                               12-1- افغانستان در کدام طرف ایران قرار دارد ؟ 12-2- درجنوب افغانستان چه کشوری قرار دارد ؟ 12-3- دو رود مهم افغانستان را نام ببرید ؟ 12-4- رشته کوه معروف افغانستان چه نام دارد؟ 12-5- پایتخت افغانستان چه نام دارد ؟ 12-6- شهرهای مهم افغانستان را نام ببرید . 12-7- بیشتر افغانستان را چه سرزمینی تشکیل داده است ؟ 12-8- رودهای پرآب افغانستان چگونه بوجود آمده اند ؟ 12-9-رود هیرمند به کجا می ریزد ؟ 12-10- دین وزبان مردم افغانستان چیست ؟ 12-11- بیشترمردم افغانستان درکجا زندگی می کنند وکار آنها چیست ؟ 12-12- چرامردم افغانستان به پرورش گوسفند و بز مشغول اند ؟ 12-13- در کدام قسمت از افغانستان کشت غلات و پنبه رواج دارد؟  12-14- مهمترین محصولات کشاورزی افغانستان را نام ببرید . 12-15- صنایع مهم افغانستان را نام ببرید . 12-16- چرا ریسندگی وبافندگی افغانستان دو صنعت مهم این کشور را تشکیل می دهند ؟ 12-17- محل خرید وفروش کالاهای کشاورزی ودامی افانستان در کجاست ؟ 12-18-علت عدم احداث راه آهن در افغانستان چیست ؟ 12-19- علت عدم پیشرفت اقتصادی افغانستان چیست ؟ 13-1-کشور پاکستان در کدام طرف ایران قرار دارد ؟ 13-2- درمشرق پاکستان کدام کشور قرار دارد ؟ 13-3- سه کشور کناره ی دریای عمان را نام ببرید ؟ 13-4- پاکستان به کدام اقیانوس راه دارد ؟ 13-5- بیشترین مساحت پاکستان را چه سرزمین هایی تشکیل می دهد ؟ 13-6- جلگه وسیع پاکستان چه نام دارد ؟ 13-7- درکدام قسمت از پاکستان جلگه وجود دارد ؟ 13-8- ممترین رودپاکستان چه نام دارد ؟ این رود از کجا سرچشمه می گیردوبه کجا می ریزد  ؟ 13-9-  پایتخت پاکستان کدام شهر است ؟ 13-10- هند وپاکستان برسر کدام سرزمین با هم اختلاف دارند ؟ 13-11- دین و زبان مردم پاکستان چیست ؟ 13-12- شهرهای مهم پاکستان را نام ببرید ؟ 13-13- مهمترین فعالیت کشاورزی پاکستان چیست ؟ 13- 14- محصولات کشاورزی پاکستان را نام ببرید ؟ 13-15-  کارخانه های مهم پاکستان چه کارخانه هایی هستند ؟ تولیدات  این کارخانه ها چیست ؟ 13- 16-  صادرات پاکستان رانام ببرید . 13-17- کدام مشاغل در پاکستان رونق دارد ؟ 13-18- کدام صنعت در پاکستان جزء صنایع جدید است ؟ 14-1- قاره های جهان را نام ببرید . 14-2- ایران در کدام قاره واقع شده است ؟ 14-3- آبهای موجود در کره ی زمین وسعت زیادی دارند یا خشکی ها ؟ 14-4- اقیانوسهای جهان را نام ببرید . 14-5- رنگ های آبی روی کره ی زمین نشان دهنده ی چیست ؟ 14-6- آبهای روی کره ی زمین  را …………… و ………….  تشکیل می دهند . 14-7- قاره چیست ؟ 14-8- کدام قاره ها متصل به هم ونزدیک ب یکدیگر هستند ؟ 14-9- کدام قاره از دو تکه تشکیل شده است ؟ نام این دو تکه چیست ؟ 14-10- کدام قاره ها دیرتر شناخته شدند ؟ 14-11-  ساکنان اولیه ی استرالیا وآمریکا چه کسانی بودند ؟ 14-12- چه کسانی قاره های آمریکا واسترالیا را به تصرف خود در آوردند ؟ 14-13- بومیان قاره ی امریکا چه نام داشتند ؟ 14-14- کدام قاره بسیار دیرتر از قاره های دیگر کشف شد ؟ 14-15- سردترین سرزمین جهان چه نام دارد ؟ 14-16- چرا قطب جنوب برای زندگی انسان مناسب نیست ؟ 14-17- پهناورترین وبزرگترین قاره ی جهان چه نام دارد ؟ 14-18- بلندترین قله ی جهان چه نام دارد ؟این قله در کدام رشته کوه قرار دارد ؟ 14-19 - اورست در کدام قاره قرار دارد ؟ 14-20- ارتفاع قله اورست چند متراست ؟ 14-21- رشته کوه های قاره ی آسیا در کدام قسمت این قاره قرار دارند ؟ 14-22- آسیا چگونه سرزمین است ؟ 14-23- شبه جزیره های آسیا را نام ببرید . 14-24- پرجمعیت  ترین کشورهای جهان را نام ببرید .این کشورها در کدام قاره قرار دارند ؟ 14-25-شبه جزیره چیست ؟ 14-26- قاره ی کهن چه نام دارد ؟(قدیمی ترین قاره ی جهان چه نام دارد ؟) 14-27- قاره ی سبز چه نام دارد ؟ 14-28- کوچکترین قاره ی جهان کدام قاره است ؟ 14-29- ایران به کدام اقیانوس ره دارد؟ 14-30- قاره ی سیاه چه نام دارد ؟     کشور پایتخت مهم ترین رودها محصولات کشاورزی صنایع دستی مهمترین صنایع/ منابع دین زبان مهمترین شهرها جلگه   خلیج دریاچه بیابان رشته کوه   صادرات ترکمنستان عشق آباد آمودریا مرغا ب پنبه قالی بافی نفت و گاز مسلمان ترکمنی مرو توران   قره بغاز ----- قره قوم ------ پنبه ، قالی ، نفت ، پارچه های نخی آذربایجان   باکو کورا پنبه انگور توتون ابریشم ----- نفت آلومینیوم مسلمان ترکی نخجوان گنجه  باکو آستارا ----- باکو مینگه چاو ----- قفقاز ------ ارمنستان ایروان ارس سیب زمینی غلات  چغندر قند ----- ذوب آهن برق  صنایع شیمیایی مسیحی  ارمنی ---- ----- ------- سوان ---- ---- -----   ترکیه  آنکارا قزل ایرماق دجله فرات انگور مرکبات زیتون توتون پنبه ------ گردشگری مسلمان ترکی استانبول ، ازمیر ---- -------- وان ----   آرارات پوست کالای چرمی عراق   بغداد دجله فرات شط العرب اروند رود پنبه غلات ------ -------- مسلمان عربی شهرهای زیارتی : نجف کربلا سامرا کاظمین ) شهر بندری : بصره ( شهرهای نفت خیز : کرکوک موصل) ------- -------- -------- ---------- ------ نفت خرما   افغانستان کابل هریرود هیرمند غلات پنبه میوه ریسندگی بافندگی   مسلمان دری پشتو هرات قندهار مزار شریف ------- -------- ---------- ---------- هندوکش ---------   پاکستان اسلام آباد سند برنج پنبه کنف   ریسندگی بافندگی دامپروری ماهی گیری کود شیمیایی مسلمان اردو پیشاور، لاهور ،کراچی سند         پارچه لباس پنبه ای     نویسنده :سمانه تقوائی نیا از قزوین
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:39  توسط سما  |